Jackery Thailand

Jackery Thailand

Explorer 1000 Pro
เครื่องสำรองไฟแบบพกพา 220V

Explorer 1000 Pro

  • ความจุแบตเตอรี่ 1002Wh 
  • รองรับการใช้งานพร้อมกัน 7 อุปกรณ์
  • รองรับ 100W PD Fast Charge
  • ใช้งานทุกอาทิตย์สามารถใช้งานได้ 10+ ปี
  • ชาร์จไฟเข้า ได้ 3 ช่องทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Jackery SolaSaga 100W
แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

Jackery SolaSaga 100W

วัสดุ : Monocrystalline Silicon Solar Cells ซิลิคอน บริสุทธิ์
พลังสูงสุด : 100W
แรงดันไฟฟ้า : 20V
กําลังไฟ : 5A (ค่ากระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ ที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด)

PORTS เชื่อมต่อ
USB-A Output: 5V, 2.4A
USB-C Output: 5V, 3A

ข้อมูลเพิ่มเติม